Strona główna > O nas > Działalność ekspercka KIG > Komitet gospodarki miejskiej
Komitet gospodarki miejskiej

Przewodniczący: Zenon Kiczka
 

Zmiany w Polityce Spójności UE w latach 2014 – 2020 będą miały ogromne znaczenie dla gospodarczego rozwoju Polski. Z jednej strony polityka wzmacniania najsilniejszych ośrodków miejskich (obszary wielkomiejskie) może doprowadzić do głębszego zróżnicowania w polskiej przestrzeni, ale także może wzmocnić polską gospodarkę jako całość i umieścić ją trwale w europejskiej sieci. Wyzwaniem będzie natomiast nadanie odpowiedniego impetu gospodarczym procesom rozwojowym w pozostałych miastach, wykorzystanie ich potencjałów endogenicznych, często nieodkrytych i niezdefiniowanych. Komitet będzie wspierał tak zdefiniowaną ścieżkę rozwoju.
 
Komitet dostrzega potrzebę budowania środowiska innowacyjnego w regionach i miastach, przerwania wieloletniego impasu w ciągle deklarowanym wzroście innowacyjności polskiej gospodarki, wzmacniania inteligentnych specjalizacji lub ich kreowanie od nowa, znajdowania recept na gospodarczą zapaść obszarów strategicznej interwencji i przede wszystkim zerwania ze starym paradygmatem gospodarczego rozwoju miast i regionów. Komitet uznaje, że w realizacji tych wyzwań powinien zostać wykorzystany potencjał samorządu gospodarczego.
 
Komitet Gospodarki Miejskiej inicjuje oraz wspiera wiedzą, doświadczeniem i praktyką procesy zmian w gospodarce miejskiej i regionalnej dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dla efektywniejszej współpracy samorządów, nauki i gospodarki. Komitet wypełnia przestrzeń pomiędzy przedsiębiorcą a samorządem oraz rynkiem a terytorium.
 
Jednym z celów strategicznych Komitetu Gospodarki Miejskiej jest efektywne uczestnictwo w procesach kształtowania miejskiego i regionalnego środowiska innowacyjnego, które wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.
 
Komitet Gospodarki Miejskiej jest aktywnie obecny jako partner, kreator i doradca w procesach rozwojowych miast  i regionów przez:
  • uczestnictwo w kształtowanie i realizacji Krajowej Polityki Miejskiej oraz strategii rozwoju gospodarek polskich miast i regionów także przez modelowanie i wspieranie struktur gospodarczych wzmacniających gospodarki miejskie w konkurencyjnym przepływie ludzi, towarów i usług,
  • inicjowanie, podejmowanie współpracy, budowanie sieci powiązań umożliwiających przepływ wiedzy, doświadczeń i innowacji pomiędzy samorządami zaangażowanymi w rozwój miast i regionów, nauką, samorządem gospodarczym oraz podmiotami gospodarczymi,
  • współpracę i aktywną obecność w otoczeniu międzynarodowym, w instytucjach tworzących prawo europejskie mające wpływ na polską gospodarkę miejską, w europejskich oraz krajowych organizacjach i sieciach zrzeszających przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,
  • opracowywanie i wdrażanie modeli oraz systemów podnoszących kompetencje i kwalifikacje menedżerów gospodarki miejskiej, a szczególnie w sektorze usług użyteczności publicznej, dla wzmocnienia kapitału ludzkiego realizującego ambitne cele w profesjonalnym działaniu,
  • budowanie i wspieranie rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu jako formy aktywności gospodarczej ukierunkowanej na poprawę jakości i poziom życia społeczności lokalnych,
  • wspieranie wiedzą i doświadczeniem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej w procesach podejmowania decyzji oraz wydawaniu opinii współkształtujących polską gospodarkę.
Doceniając znaczenie transformacji polityki regionalnej i miejskiej w UE, Komitet Gospodarki Miejskiej uruchomił własny portal internetowy pod adresem www.kgm.kig.pl. Na portalu zamieszczane będą nie tylko informacje o działalności Komitetu, ale także utworzono specjalne bloki tematyczne dotyczące miast i regionów, partnerstwa Publiczno – prywatnego, kompetencji menedżera XXI w. w obszarze gospodarki miejskiej i gospodarki komunalnej, inteligentnych specjalizacji i biegunów wzrostu czyli zagadnienia mające bezpośredni wpływ na gospodarczy rozwój miast.
 

Sekretarz: Katarzyna Dwórznik
tel. + 48 22 630 96 25
e-mail: kdworznik@kig.pl

 

I Międzynarodowe Forum Gospodarki Komunalnej - dowiedz się więcej >>>

 

 
Realizowane projekty:
 
 


 

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG