Strona główna > Zdaniem KIG
Zdaniem KIG
Opinia Komitetu ds. Nowych Technologii i Innowacji Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie nowelizacji Ustawy o Innowacyjności z dnia 25 września 2015 r.
Krajowa Izba Gospodarcza popiera inicjatywę wprowadzenia zmian do obowiązującej Ustawy o Innowacyjności z dnia 25 września 2015 r, których skutkiem byłoby zbudowanie prawno-podatkowego ekosystemu przyjaznego rozwojowi innowacyjnej gospodarki w Polsce oraz wzmocnienie zachęt dla polskich przedsiębiorców i inwestorów kapitałowych do zwiększania nakładów na prace badawczo-rozwojowe, skutkujące wprowadzeniem na rynek krajowy i globalny innowacyjnych polskich produktów.
Więcej…
Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Przedłożony do konsultacji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy przewiduje wprowadzenie do Kodeksu pracy obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Krajowa Izba Gospodarcza, po przeanalizowaniu treści proponowanej nowelizacji stoi na stanowisku, iż proponowana nowelizacja jest niekorzystna dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, nakłada bowiem na przedsiębiorców dodatkowe ryzyko gospodarcze (m.in. porzucenie przez pracownika pracy).

Więcej…
Uwagi KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (dalej: „dyrektywa klasyczna 2014/24/UE”) oraz dyrektywa 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych  (dalej: „dyrektywa sektorowa 2014/25/UE”) zawierają regulacje podlegające obligatoryjnemu wdrożeniu do polskiego porządku prawnego.

Więcej…
Opinia KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt Prezydenta RP)

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Projekt), wymaga dalszych prac, w szczególności w obszarze dostosowania treści przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 21/14 oraz wyliczenia jego skutków dla finansów publicznych.

Więcej…
Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

Krajowa Izba Gospodarcza zgłasza do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75) szereg uwag. Nie negując samej idei obciążenia dodatkowym podatkiem branży bankowo-ubezpieczeniowej, należy zwrócić uwagę na uwarunkowania branży finansowej w Polsce.

Więcej…
Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy Prawo wodne

Prawo wodne jest jednym z najtrudniejszych praw materialnych. Konsekwencje przyjętych w nim rozwiązań mają bowiem zasadniczy wpływ nie tylko na właściwy stan i gospodarowanie zasobami wodnymi ale również na rozwój społeczny i gospodarczy, w tym m.in. transportu wodnego, energetyki, rolnictwa, gospodarki komunalnej, turystyki i rekreacji wodnej.

Więcej…
List do Komisji Europejskiej
Dotyczy notyfikacji: 2014/0537/PL - H10 dokonanej przez Rzeczpospolitą Polską
Więcej…
Stanowisko KIG w sprawie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)
Po kilku latach obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz budowy krajowego systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazujemy na szereg problemów i nieprawidłowości w krajowym systemie odzysku i recyklingu, które od długiego czasu uniemożliwiają uczciwą konkurencję i jego prawidłowy rozwój, jak również zagrażają faktycznej realizacji ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu przez uczciwych przedsiębiorców. Sytuacja ta zdaniem przedsiębiorców obecnie osiągnęła swój punkt krytyczny wymagający zdecydowanych działań odpowiedzialnej administracji.
Więcej…
Stanowisko Krajowej Izby Godpodarczej w sprawie przyjętych 23 października przez Radę Europejską Ram Polityki Klimatyczno-Energetycznej do roku 2030.

Stanowisko Krajowej Izby Godpodarczej w sprawie przyjętych 23 października przez Radę Europejską Ram Polityki Klimatyczno-Energetycznej do roku 2030.

Więcej…
Komunikat KIG w sprawie przebiegu postępowania odwoławczego dotyczącego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu m. st. Warszawy
Krajowa Izba Gospodarcza wyraża zaniepokojenie decyzją w sprawie odwołania Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ze składu orzekającego w ramach kluczowego dla rynku odpadów komunalnych postępowania odwoławczego dotyczącego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu m. st. Warszawy.
Więcej…
List otwarty do Prezesa Rady Ministrów
21 stycznia 2014 roku Komisja Europejska zamierza opublikować propozycje zawierające kolejny Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, obejmujący okres do roku 2030, zaostrzający cele redukcyjne w stosunku do dotychczasowych rozwiązań, które zostały przyjęte kruchym kompromisem 12 grudnia 2008 roku.
Więcej…
Najważniejsze propozycje zmian prawa w nowej ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 1 lipca 2011 r. lub w aktach wykonawczych
Propozycje przedłożone  Ministrowi Środowiska w dniu 16 stycznia 2014 r .
Więcej…
Konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą
W imieniu izb gospodarczych, związków i stowarzyszeń reprezentujących przedsiębiorców z różnych branż, uprzejmie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w kolejnych konsultacjach dotyczących zagadnienia nowych obowiązków przedsiębiorców w zakresie projektu poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych. Niestety zaproponowane w projekcie rozwiązania postrzegamy jako niekorzystne dla gospodarki, jak również jako nie służące środowisku naturalnemu. Zauważamy, że nasze uwagi i opinie z przeprowadzonych w sierpniu br. przez Ministerstwo Środowiska (m.in. pismo DGOop_0230-16/31736/13/SS) wstępnych konsultacji w tym zakresie nie zostały uwzględnione. Podtrzymujemy zaprezentowaną wcześniej argumentację i uważamy za niesłuszne przyjęcia podejścia zaprezentowanego w przedmiotowym projekcie rozporządzenia, tj. określenia wysokich poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych oraz podziału tych opakowań na podgrupy wg materiału przeważającego. Decyzja o wprowadzeniu przedmiotowych regulacji nie była poprzedzona standardową oceną ich skutków, w tym nie poddano ich analizie ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Nie znajdujemy także uzasadnienia do określania na tym etapie budowy zupełnie nowego systemu poziomów dla tych opakowań aż do roku 2020. 
Więcej…
Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (projekt z dnia 18 września 2013r.)
Krajowa Izba Gospodarcza z niepokojem przyjmuje zapisy artykułu 7 pkt. 2 projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej podwyższającego stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia na rok 2014.
Więcej…
Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (projekt ustawy z 19 września 2013 r.)
Krajowa Izba Gospodarcza w ujęciu generalnym pozytywnie ocenia opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w celu konsultacji społecznych projekt ustawy  o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jednak w szczegółowym ujęciu zawiera on jednak propozycje  przepisów, które wymagają korekty.
Więcej…
Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, który stanowi kontynuację dotychczasowych prac legislacyjnych mających na celu ograniczeniem barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Więcej…
Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
W tym roku kończy się okres pierwszej pełnej perspektywy budżetowej UE, w którym Polska była dużym beneficjentem unijnych środków pomocowych. Lata 2014 – 2020 będą miały podobny charakter. Jesteśmy zatem na półmetku 14 –letniego okresu, w którym rozwój kraju był i ma nadal szanse być prowadzonym w wyjątkowo sprzyjających warunkach zewnętrznych i przy olbrzymim wsparciu finansowym unijnymi środkami pomocowymi.
Więcej…
Analiza ekspercka 15. wersji przepisów proceduralnych dotyczących tzw. jednolitego patentu (Rules of Procedure of the Unified Patent Court – 15th Draft)
Niniejsze opracowanie ma na celu analizę przepisów proceduralnych dotyczących tzw. jednolitego patentu, w wersji 15. z 31 maja 2013 roku (przepisy dalej jako „Rules of Procedure”, dostępne pod adresem http://unified-patent-court.org/images/documents/draft-rules-of-procedure.pdf). W analizie przedstawione zostały podstawowe uwagi i wątpliwości dotyczące Rules of Procedure w ich obecnym kształcie.
Więcej…
Opinia Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych ustaw
Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia projekt zmian w ustawie Kodeks Spółek Handlowych, których głównym założeniem jest odejście od „gwarancyjnej” funkcji instytucji kapitału zakładowego. Obowiązujące przepisy KSH były negatywnie oceniane przez wielu przedsiębiorców jako hamujące rozwój spółek i ograniczające ich konkurencyjność w ujęciu międzynarodowym.
Więcej…
Opinia KIG dotycząca projektu dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE
W Parlamencie Europejskim trwają prace legislacyjne związane z uchwaleniem dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE. Potrzeba uchwalenia dyrektywy uzasadniana jest pojawianiem się nadużyć w zakresie oddelegowywania pracowników w ramach trans granicznego świadczenia usług, która to jest realizacja jednej z podstawowych zasad Unii Europejskiej swobody świadczenia usług.
Więcej…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG